Sörbyn/Sundsnäs hembygdsförening
Plan för underhålls- och övriga åtgärder för skolan i Sörbyn    [Planen är ett levande dokument som ständigt förändras]
Planen grundas på inventering 2005-08-23 samt styrelsenmöte 2005-09-20, 2005-10-27, 2005-11-30, 2006-06-13, 2006-09-12 och 2007-06-12
Genomförda åtgärder
Nr Våning Rum Prio Behov/åtgärd Ansvarig Genomförs Arbetsläge, kommentar
1 Källare Pannrum 1 Vatten läcker in via rökgången Uppsättning av plåthuv över rökgången Tommy Enberg 2005 Klart. Plåthuven är monterad.
2 Källare Korridor 1 Vattenledning går via torpargrund till kök Ledningen fryser. Björn Dahl 2005 Klart 2005-10-27. Eluppvärmning av ledning installerad.
4
Elinstallation 1 Ledning till huvudsäkring måste bytas - nedgrävning av kabel från stolpe - huvudsäkring på utsidan av huset - ny dragning av kabel till mätartavla Tommy Enberg 2005 Klart. Ny matarledning nedgrävd och ansluten. Nytt mätarskåp på husets utsida.
6 Källare Korridor 2 Borttag organiskt mtrl i torpargrund Rolf Svanberg 2005 Klart 2005-09-08
7 Källare Korridor 2 Mögel i isolering runt vattenrör Isolering behöver bytas ut Tommy Enberg 2005 Klart. Mögel av liten omfattning. Angripen isolering borttagen
8 Källare Duschrum 2 Fukt under golvmatta. Stäng av vattnet och ta bort mattan Tommy Enberg 2005 Klart. Mattan borttagen
9 Källare Generellt 2 Fukt tränger in. Ny dränering erfordras
2006 Klart. Se även p 20 Rör som leder bort vatten från stuprör ditsatta
10 Bv Köket 2 Timer monteras till spisarna Tommy Enberg 2006 Timer moterad på båda spisarna. Klart 2006-09-01
11
Brandskydd 2 Uppsättning av befintliga skyltar Rolf Svanberg 2005 Klart.
13 Källare Pannrum 3 Avledning av vatten från säkerhetsventilen på nya vvberedaren Tommy Enberg 2005 Klart 2005-10-12
16 Bv Stora salen 3 Skytteverksamhet avvecklas Rolf Svanberg 2005 Klart 2006.
17 Bv Stora salen 3 Rökrör till kamin rostigt. Målas Håkan Nilsson 2005 Klart 2005-10-25
18 Öv Skolsal 3 Görs om till gammal skolsal. - en orgel flyttas till bv (körverksamhet) - datorer, kortläsare flyttas till vinden - planscher sätts upp, mm - föremål från missionshuset ställs in Rolf Svanberg Tommy Enberg 2005 och 2006 Klart 2006-05-26
Genomförda åtgärder (forts)
Nr Våning Rum Prio Behov/åtgärd Ansvarig Genomförs Arbetsläge, kommentar
19 Öv Skolsal 3 Träningsverksamhet avvecklas Utrustning skänks till nytt gym Utstädning Rolf Svanberg 2006 Avveckling genomförd Utrustning har tagits bort. Städning genomförd
20 Ytterområde
3 Borttagning av 2-3 dm material samt ny matjord. Återställning av gräsyta. Tommy Enberg 2006 Slangar till ytjordvärmen ligger för djupt. Borttagning av ytjord klart 2005-10-27. Det medgav även bättre avrinning från huset. Återställning av gräsyta. Klart Augusti 2006
25 Generellt
2 Installation av larm. Tommy Enberg 2006 Klart 2006-03-29 Larmet kombinerades med installation av vattenlås.
26 Bv Stora salen 2 Omdragning av el, nya uttag vid fönstren samt montering av väggarmatur Tommy Enberg 2005 Klart 05-11-19
31 Ytterområde
2 Läggning av trumma i samt igenfyllnig av dike bakom flaggstången. Övertäckning av brunnar V gården. Rolf Svanberg Tommy Enberg 2007 Klart 2007-06-05
14 Källare Bakdörr 3 Byggs igen Jan-Erik Z 2006 Klart 2006-08-22
15 Bv Stora salen 3 Trasiga (borttagna) glasrutor i svängdörrar Ersätts med skivor Rolf Svanberg 2006 Klart
23 Utvändigt
4 Skylt Hembygdsgården Senare beslut 2007 Uppsatt 2007-06-05. Ej inoljad
29 Generellt
2 Invärdering av inventarier, utrustning och föremål Tommy Enberg 2006 Klart. Redovisades vid årsmötet 2007.
30 Vind
3 Genomgång/gallring av datautrustning Håkan Nilsson 2007 Klart 2007-07-12
Planerade och pågående åtgärder
Nr Våning Rum Prio Behov/åtgärd Ansvarig Genomförs Arbetsläge, kommentar
3 Bv Stora salen 1 Karmövedel på ett fönster är murken. Måste bytas ut/lagas Jan-Erik Z 2007 Arbetet påbörjat
5 Källare Vedförråd 2 Tätning ytterlucka vedinkast Kent Sundberg 2007
8 Källare Duschrum 2 Ny golv- och väggbeklädnad
Senare beslut Mattan borttagen 2005. Fuktproblem sannolikt avstyrt
12 Källare Pannrum, förråd 3 Grovstädning Senare beslut 2007 När pannan och tanken är borttagna
Planerade och pågående åtgärder (forts)
Nr Våning Rum Prio Behov/åtgärd Ansvarig Genomförs Arbetsläge, kommentar
22 Källare Pannrum 4 Bortag panna och gamla vvberedaren Senare beslut 2007 Styrelsebeslut 07-10-09. Pannan borttagen 2008
24 Bv
3 Ny matningskabel till öv Senare beslut

27 Generellt
2 Inventering och dokumentation av inventarier och skänkta eller deponerade föremål Rolf Svanberg Lisbeth Lind-S Rakel Groth Håkan Nilsson Ständigt pågående arbete Påbörjades 2005. Inventering av böcker, mm pågår Förteckning över skänkta och deponerade föremål upprättad. Revideras ständigt Föremålen fotograferade 2006. Arbete nytt bildkartotek pågår.
28 Öv Skolsal 2 Iordningställande av lokalen Utställning av museiföremål Rolf Svanberg Björn Dahl Håkan Nilsson Ständigt pågående arbete Huvuddelen av arbetet klart 2006-06-06.
32 Bv Stora salen 3 Utsättning/montering av fönsterlampor
2007 Lampor inköpta, Fönsterlampor monterade 2007 klart

Övrigt
Senast reviderad: 2009-02-23/StureNy plan för toalett- och duschutrymmen behöver utarbetas. Förslag till ny lösning finns och har diskuterats. Snitsling runt uppgrävda ytor har gjorts för att skotertrafik ej ska packa snön på jordvärmeslangarna Museet är en fortlevande verksamhet som egenligen aldrig blir klar. Nya föremål tillkommer och hanteringen är en grannlaga uppgift.

Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening tackar alla er som ställer upp med resuser och ideellt arbete. Utan dessa insatser skulle bygden utarmas.

Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening, Sörbyn 203, 961 97 Gunnarsbyn, Tel 0924-221 14, 070-627 11 46
©Håkan Nilsson ©Sture Åkerström, E-post, Tel 0970-227 79,    Skriv ut